Csermely Péter

Bloghálózatos életfilozófiám

typotex elektronikus kiadó kft.  | 2012  | MAGYAR nyelvű

A Cser­mely­Blog (www.csermelyblog.hu) írá­sai 2009 végén je­len­tek meg elő­ször. A be­jegy­zé­sek szé­les­kö­rű fi­gyel­met kel­tet­tek; a blog le­töl­té­se­i­nek a száma két év alatt meg­kö­ze­lí­tet­te az egy­mil­li­ót. A leg­nép­sze­rűbb írást, a könyv­ben is he­lyet kapó, jó ta­nár­ról szó­lót 20 ezer­nél töb­ben ol­vas­ták el. A leg­több be­jegy­zés ol­va­sott­sá­ga már a meg­je­le­né­sé­nek he­té­ben jóval ezer fö­lött volt. Az Ol­va­só azon­ban most nem­csak két év vá­lo­ga­tott blog­be­jegy­zé­se­it tart­hat­ja a ke­zé­ben, hanem ennél jóval töb­bet, új­sze­rűb­bet is. A tö­mö­rí­tet­tés ak­tu­a­li­zált írá­sok­ban ez­út­tal ugyan­is meg­ha­tá­ro­zott, egy­más­ra épülő sor­rend sze­rint mé­lyed­het el az ér­dek­lő­dő. Az egyes gon­do­lat­kö­rö­ket e könyv szá­má­ra ké­szült in­ter­júk kö­ve­tik és ke­re­kí­tik egésszé, va­la­mint a be­jegy­zé­sek­re be­ér­ke­zett né­hány vá­lasz rö­vi­dí­tett vál­to­za­ta. A Cser­mely­Blog annyi­ban is kü­lön­le­ges, hogy igen igé­nyes ol­va­só­i­kö­re van. A blog hoz­zá­szó­ló­i­tól a ma­gyar in­ter­ne­ten el­ha­ra­pó­dzott al­pá­ri stí­lus ide­gen. Két ki­vé­tel­től el­te­kint­ve soha sem volt olyan hoz­zá­szó­lás,ame­lyet a blog még oly szi­go­rú sza­bá­lyai alap­ján is mo­de­rál­ni kel­lett volna. A hoz­zá­szó­lá­sok­ból né­há­nyat, aho­gyan ezt már je­lez­tük, e könyv­ben is meg­mu­ta­tunk, hogy az Ol­va­só is tagja le­hes­sen annak az ér­ték­őr­ző, sze­re­tet­tel­jes kö­zös­ség­nek, ami a blog körül ki­ala­kult. Az írá­so­kat Szűcs Édua raj­zai te­szik még job­ban el­gon­dol­kod­ta­tó­vá. A raj­zok pon­to­san olya­nok, mint a Cser­mely­Blog szer­ző által gon­do­san vá­lo­ga­tott képei. Szűcs Édua raj­zai sok­kal töb­bek, mint il­luszt­rá­ci­ók. A raj­zok új szem­pont­ból ér­tel­me­zik az írá­sok gon­do­la­ta­it, egy olyan görbe tük­röt tar­ta­nak elénk, amely­ben még job­ban ma­gunk­ra is­me­rünk.
+ Mutass többet - Mutass kevesebbet
Árinformációk
Online ár: 2 490 Ft

A termék megvásárlásával

249 pontot szerezhet


Azonnal letölthető

Kiadó typotex elektronikus kiadó kft.
Kiadás éve2012
NyelvMAGYAR
Formátum EPUB MOBI
Árukód2465757 / 8106885

Vásárlói értékelések, vélemények

Kérjük, lépjen be az értékeléshez!

Árinformációk
Online ár: 2 490 Ft

A termék megvásárlásával

249 pontot szerezhet


Azonnal letölthető

Kertész Edina: A fotográfuslányKertész Edina: A fotográfuslány