Veress József

A gazdaságpolitika nagy elosztórendszerei

typotex elektronikus kiadó kft.  | 2012  | MAGYAR nyelvű

A tan­könyv a Gaz­da­ság­po­li­ti­ka BA/BSc-szin­tű ok­ta­tá­sá­hoz nyújt se­gít­sé­get. Alap­szin­ten - a kép­zés fi­lo­zó­fi­á­ja sze­rint - elemi szin­tű is­me­re­tek­kel kell kez­de­nünk, és a gya­kor­la­ti­as kép­zés­re kell he­lyez­nünk a hang­súlyt. A Bu­da­pes­ti Mű­sza­ki és Gaz­da­ság­tu­do­má­nyi Egye­tem Gaz­da­ság- és Tár­sa­da­lom­tu­do­má­nyi Karán sokat tör­tük a fe­jün­ket, mi­kép­pen tud­nánk eme ket­tős kri­té­ri­um­nak ele­get tenni a gaz­da­ság­po­li­ti­ka kap­csán.A glo­ba­li­zált világ gaz­da­ság­po­li­ti­kai fo­lya­ma­tai és a ma­gyar eu­ró­pai uniós tag­ság ténye egy­aránt tál­cán kí­nál­ják azt a fel­is­me­rést, hogy a be­lát­ha­tó jö­vő­ben a ré­gi­ók, az ön­kor­mány­za­tok, il­let­ve az ál­lam­ház­tar­tás nagy el­osz­tó­rend­sze­rei (ki­emel­ten a nyug­díj, az egész­ség­ügy és az ok­ta­tás) ki­tün­te­tett sze­re­pet ját­sza­nak majd a gaz­da­ság szö­ve­vé­nyes és egyre ki­ta­pint­ha­tóbb ,,ve­zér­ér­de­kek" által mo­ti­vált lét­szfé­rá­já­ban. Úgy dön­töt­tünk tehát, hogy az előbb vá­zolt kér­dé­sek szisz­te­ma­ti­kus tár­gya­lá­sát he­lyez­zük kö­te­tünk kö­zép­pont­já­ba, mint­egy meg­ala­poz­va a gaz­da­ság­po­li­ti­ka MA/MSc-szin­tű ok­ta­tá­sát.
+ Mutass többet - Mutass kevesebbet
Árinformációk
Online ár: 2 490 Ft

A termék megvásárlásával

249 pontot szerezhet


Azonnal letölthető

Kiadó typotex elektronikus kiadó kft.
Kiadás éve2012
NyelvMAGYAR
Formátum EPUB MOBI
Árukód2465758 / 8106365

Vásárlói értékelések, vélemények

Kérjük, lépjen be az értékeléshez!

Árinformációk
Online ár: 2 490 Ft

A termék megvásárlásával

249 pontot szerezhet


Azonnal letölthető

A gyerekbirodalomA gyerekbirodalom